VEDTEKTER

Gjeldende vedtekter for Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand (FUB)

INNHOLD:
§ 1. Navn
§ 2. Formål
§ 3. Medlemmer i styret

§ 4. Årsmøtet

§ 5. Møteordninger/saksgang

§ 6. Økonomi
§ 7. Komiteer/ad hoc-grupper

§ 8. Vedtektsendringer

Forkortelser brukt i vedtektene:
Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand (FUB-KRS) Foreldrenes samarbeidsutvalg i barnehagene (SU)

§1. NAVN

«Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand» er et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand Kommune.

§2. FORMÅL

FUB-KRS er partipolitisk uavhengig og jobber for å bedre foreldresamarbeid i barnehagene. FUB-KRS skal:

 • Bistå foreldre i barnehagesaker, der sakene ikke kan løses direkte i barnehagen. Dette innebærer å ta hensyn til foreldres interesser for å ivareta tenke barnas beste.

 • Være et bindeledd mellom foreldre, barnehagenes SU og oppvekstsektoren.

 •   Engasjere seg i saker av spesiell og generell betydning, som gjelder foreldre og

  barn i barnehagene i Kristiansand.

 •   Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldre, barna,

  oppvekstsektoren og politiske beslutningsorgan i kommunen

 •   Påvirke den kommunale barnehagepolitikken til barnas beste.

 •   Være hørings- og rådgivende utvalg hva angår barnehagesaker.

 •   Drive informasjonsarbeid og idéskaping, og bidra til erfaringsutveksling og

  foreldresamarbeid på og mellom de ulike barnehagene i kommunen.

 •   Legge til rette for økt foreldreengasjement, for dermed å gi det enkelte barn best

  mulig utbytte av sin barnehagedag.

 •   Drifte nettstedet www.fubkrs.no. Formålet med nettstedet er å dele informasjon

  til SU, ansatte i barnehagene, barnehagenes ledere samt foreldre til barn i barnehagene i Kristiansand.

  §3. MEDLEMMER I STYRET

  3.1 Styret skal bestå av en leder, en nestleder (vara), en sekretær og en kasserer. 3.2 Begge kjønn skal være representert i styret.
  3.3 Styrets medlemmer velges for 2 til 3 år om gangen. Styret konstituerer seg selv. 3.4 Medlemmer av styret har en stemme, leder av styret har dobbeltstemme.

  3.5 Det avholdes styremøte i forkant av hvert møte i Oppvekststyret.

  §4. ÅRSMØTET

  4.1 Årsmøtet er FUB-KRS’s øverste myndighet.
  4.2 Ordinært årsmøte avholdes hvert år i tidsrommet februar-mars, og det innkalles med minst tre ukers varsel.
  4.3 Representanter fra hver barnehage i kommunen inviteres til å delta på årsmøtet, fortrinnsvis SU ved barnehagene i kommunen. Således brukes årsmøtet som en arena for videre rekruttering til FUB-KRS.
  4.4 Årsmøtet skal behandle og avgjøre følgende saker:

   Valg av møteleder Valg av referent

 •   Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

 •   Godkjenning av innkalling og dagsorden

 •   FUB-KRS’s årsberetning

 •   Regnskap og budsjett for FUB-KRS

 •   Valg av styre hvis nødvendig

 •   Fastsettelse av arbeidsplan, møtetidspunkter fram til neste årsmøte etter innstillinger fra styret.

 •   Fastsettelse av tidspunkt for infomøte i tidsrommet august-september.

 •   Andre innkommende saker
  Dato for årsmøtet fastsettes på styremøte i januar.
  Sammen med innkalling til ordinært årsmøte følger: Årsberetning, valgkomiteens forslag, styrets forslag til strategiplan og orientering om andre saker som er angitt i innkallingen.

  4.5 Andre saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

  4.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig med simpelt flertall. Kun de som er tilstede på årsmøtet har stemmerett.

  4.7 Ekstraordinært årsmøte/generalforsamling kan avholdes hvis et flertall i styret eller SU i minimum 3 barnehager krever det.

  §5. MØTEORDNINGER / SAKSGANG

  5.1 Det utarbeides en møteplan på styremøte i januar hvert år. Innkalling til møtene skjer med minst en ukes varsel. Møtene holdes fortrinnsvis før Oppvekststyrets møter. Styret kan innkalles til ekstraordinært møte på kort varsel.

  5.2 Styret utarbeider en arbeidsinstruks som revideres årlig og godkjennes av årsmøtet.

  5.3 Styret må holde seg oppdatert på barnehagesaker. FUB-KRS skal ha møter med oppvekstdirektøren minst to ganger i året for å drøfte saker av felles interesse. Ved behov kan representant for barnehageetaten innkalles til styremøte.

  5.4 Saker som tas opp og som krever votering i FUB-KRS’s styre, avgjøres med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

  5.5 Styret fører protokoll som underskrives av sekretær og leder. Uttalelser og protokoll sendes til medlemmene i styret, administrasjonen, samt leder ved alle barnehagene som igjen videreformidler dette til sitt SU.

5.6 FUB-KRS er et talerør inn til oppvekststyret og til administrasjonen. Saker som ikke løses direkte i barnehagen gjennom foreldresamarbeid eller med hjelp av SU kan tas opp med styret i FUB-KRS. Vi har tale- og møterett i oppvekststyret og tett kontakt med oppvekstdirektøren, og kan også fremme forslag for politikerne.

FUB-KRS skal konsentrere sin virksomhet om saker hvor en felles opptreden på vegne av barnehagene/SU ved barnehagene er å foretrekke. Sakene bør være av en slik art at de berører alle barnehagene i kommunen, eller grupper av disse. Enkeltsaker av allmenn interesse som bare berører én barnehage kan i spesielle tilfeller også behandles.

FUB-KRS kan på egne vegne ta opp saker som berører alle barnehager, enkelte barnehager eller grupper av disse.

5.7 FUB-KRS har møte- og talerett i kommunens oppvekststyre. Normalt møter lederen av styret i kommunens oppvekststyre. FUB-KRS har mulighet til å fremme saker gjennom oppvekstdirektøren.

§6. ØKONOMI

Styret velger en person til å føre regnskap for FUB-KRS sin økonomi. Regnskapet godkjennes og fremlegges for administrasjonen og årsmøtet. FUB-KRS er selveiende - ingen har dermed krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld.

§7. KOMITEER/AD HOC-GRUPPER

Både styret i FUB-KRS og årsmøtet kan oppnevne komiteer og arbeidsgrupper for å arbeide med spesielle saker innen organisasjonens formål.

§8. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av FUB-KRS vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet. Forslag må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet.

“I'm a testimonial. Click me to edit and add text that says something nice about you and your services. Click me to edit and add text that says something nice about you and your services.”

Samantha Jones, Project Manager

© 2018 Juel Media AS