Visste du at barnet ditt kan være del av en stor barnegruppe som må være alene med bare én voksen store deler av barnehagedagen? At det i flere barnehager bare er nok personale tilgjengelig noen få timer om dagen? Det kan høres fint ut for oss foreldre når vi blir fortalt at det er en fastsatt bemanningsnorm i barnehagene, men hva hjelper det om den ikke er reell?
Vi berømmer barnehagepersonalet for den jobben de gjør hver dag innenfor dårlige rammer, men de klarer bare så mye. Barnehageansatte får pålagt flere og flere oppgaver som igjen går utover tiden de har sammen med barna. Personalet føler de ikke strekker til, og presset på de ansatte er enormt. Det høye presset fører til mange sykemeldinger, og det høye antallet sykemeldinger bekymrer oss foreldre.
Barna våre får ikke den omsorgen og hjelpen de har krav på gjennom barnehagehverdagen på grunn av det lave antallet ansatte som er tilgjengelig for dem. De ansatte avbryter lek fordi de har for mange barn å passe på om gangen, det å trøste begge dersom to barn slår seg er vanskelig når du bare har to hender og ett fang. Det å skifte bleier på ett barn når du samtidig har ansvar for kanskje en håndfull andre kan være umulig. Historiene som beviser at bemanningssituasjonen får negative påvirkninger for barna våre er mange.
Kvalitet i barnehagen henger uten tvil sammen med et kompetent personale som har tid til å møte både barnas primærbehov og deres behov for trygge, forutsigbare rammer.
En vikar koster kommunen flere tusen kroner pr. vakt. I en barnehage er det som oftest flere vikarer inne over lengre tid. Pedagoger som er sykemeldt blir som regel ikke erstattet av pedagoger, men ufaglærte, selv om barnehagen i utgangspunktet skal sette inn pedagoger. Pengene til vikarer kunne blitt brukt til å øke grunnbemanningen.
Vi vet at når det er flere som kan fordele de mange arbeidsoppgavene i barnehagen vil det gi de ansatte en følelse av mer tid til å være til stede for barna, og det å føle at en strekker til i arbeidet sitt minsker sykefravær.
Kristiansandsbarnehagene har satset på traumebevisst omsorg, en forståelsesmodell som bygger på trygghet og relasjon. Hvordan er dette mulig å få til med vikarer som stadig kommer og går? Fast personell som er sykemeldt og lek, samtaler o.l. som blir avbrutt fordi det ikke er tid nok til det enkelte barn?
Kvalitet i arbeidet henger også sammen med foreldresamarbeid. Dette må fungere godt både i det daglige og i spesielle situasjoner som f.eks. overganger og når det gjelder sårbare barn. Foreldresamarbeid er mer enn bare å skrive et par ord på en tavle og å arrangere sommerfest. Dessverre hører vi om at i flere barnehager fungerer ikke foreldresamarbeidet på en tilfredsstillende måte. Igjen peker vi på den lave grunnbemanningen, for personalet må ha tid til å møte oss foreldre for å snakke og høre på det vi har å si.
I et forebyggingsperspektiv ville økt grunnbemanning gitt resultater. Hvis personalet hadde hatt nok tid til barna og dermed økt kvalitet i arbeidet, kunne en kanskje forebygget fremtidige utfordringer hos den enkelte. Hvis vi satser på barna i barnehagen vil sannsynligvis økonomien for kommunen bli bedre i andre enden ved at vi kan se flere i jobb, muligens mindre barnevernssaker og mindre hjelpebehov når barna blir voksne. Lurer på hvor mange millioner dette kan utgjøre?
Nå er det nok! Vi foreldre, besteforeldre, vi som jobber med barn og andre som har med barn å gjøre, må forlange at politikerne øker grunnbemanningen i Kristiansandsbarnehagene slik at den virkelig er til hjelp og legger til rette for at der blir bedre foreldresamarbeid, og ikke minst at våre flotte dyrebare barn får den kvaliteten de har krav på i sin barnehage.
Bemanningen i byens barnehager er ikke slik du tror!